ارتباط باما

تماس باما

آسان دایت

0922-5153249

info@asandiet.com

asandiet.com

تهران، جهاد ، خیابان کاج ، خیابان شهید فتحی شقاقی (8) ، پلاک 118 ، طبقه همکف - تهران - خیابان اسد آبادی- خیابان فتحی شقاقی غربی- شماره 118 - آزمایشگاه نامدار - کدپستی 1431745631